سه جایزه برای دو فیلم ایرانی

سه جشنواره جهانی در انگلستان،‌ آمریکا و ونزوئلا به دو فیلم کوتاه و مستند ایرانی جایزه دادند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جایزه بهترین فیلم کوتاه کوتاه دانشجویی نخستین جشنواره جهانی فیلم «نمایش فرهنگ» انگلیس به آخرین آغوش ساخته سامان حسین پور رسید.
آخرین آغوش داستان خانواده‌ای است که آنچنان سرگرم فضای مجازی هستند که حتی متوجه مرگ یکی از اعضای خانواده نمی‌شوند.
جشنواره جهانی فیلم‌های آنلاین Festigious آمریکا در ماه می از مستند پسر ناشنوای دانهام ساخته لادن صحرایی تقدیر کرد. همچنین جشنواره جهانی فیلم آنلاین ماهیانه پنج قاره ونزوئلا جایزه بهترین مستند نیمه بلند ماه می را به همین فیلم داد.
در خلاصه داستان این مستند آمده: ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ و ﻣﺎرﮔﺮت ﻓﯽ در ﺳﺎل ۱۹۲۵ از اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺮز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ۲۰ ﻣﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮز ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﺠﻤﺸﺎن از اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها