داوری آثار مستندسازان اعضای دیگر صنوف در جشن مستند

آثار مستندسازان عضو دیگر صنوف سینمایی نیز در جشن مستند خانه سینما داوری خواهد شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی شانزدهمین جشن سینمای ایران، باتوجه به درخواست کتبی مدیر هماهنگی بخش مستند از محمد بزرگ نیا دبیر جشن شانزدهم و موافقت ایشان مبنی بر همبستگی بیشتر با دیگر صنوف خانه سینما آثار آن عده از مستندسازانی که عضو 2 انجمن مستندسازان نیستند ولی عضویت دیگر صنوف خانه سینما را دارا هستند برای بررسی در بخش مستند پذیرفته خواهد شد.
مهلت ارسال آثار مستند به دبیرخانه شانزدهمین جشن سینمای ایران به مدت یک هفته تمدید شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها