جشنواره «آسیاتک» به فیلم ایرانی جایزه داد

سیزدهمین جشنواره «آسیاتک» ایتالیا به فیلم سینمایی ایرانی جایزه داد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که در شهر رم ایتالیا برگزار ‌شد؛ مختص نمایش و به رقابت گذاشتن تولیدات فیلمسازان آسیایی است.
فیلم سینمایی پرویز ساخته مجید برزگر جایزه «نتپک» بنیاد توسعه سینمای آسیا را از آن خود کرد.
ﭘﺮوﻳﺰ داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳک ﺷﮫﺮک ﻣﺪرن در ﺗﮫﺮان زﻧﺪگی می‎کند. او ھﯿﭻ ﺷﻐﻞ و ﻛﺎری ﻧﺪارد و زﻧﺪگیش ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﻮده و در ھﻤﺎن ﺷﮫﺮک ﺑﻪ ﻣﺮدم کمک ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪرش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج می‎گیرد و ﭘﺮوﻳﺰ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون می‎کند...
سیزدهمین جشنواره «آسیاتک» از 5 تا 13 اکتبر در ایتالیا برگزار ‏شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها