پایان هفتمین جشنواره فیلم های مستند تسالونیکی

هفتمین جشنواره فیلم های مستند تسالونیکی(تصاویر قرن بیست و یکم) روز گذشته با اهدای جوایز تماشاگران و هیات داوری فیپرشی به فیلم های برگزیده به کار خود پایان داد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره غیر رقابتی که امسال بر دو موضوع مهاجرت و حقوق بشر متمرکز بود، بیش از 150 مستند کوتاه و بلند را در بخش های مختلف به نمایش گذاشت. (ادامه...)
جشنواره تسالونیکی چهار جایزه به انتخاب تماشاگران اهدا می کند که دو جایزه به یک فیلم یونانی و یک فیلم خارجی کمتر از 45 دقیقه و دو جایزه مشابه به آثار بیشتر از 45 دقیقه تعلق می گیرد.
امسال تماشاگران جشنواره در بخش کمتر از 45 دقیقه چو اویو(پاولوس تسیاندوس) از یونان و بیگانه:برنی ورل روی زمین(فیلیپ دی فیوره) از آمریکا را برگزیدند. به هر یک از این فیلم ها هزار و پانصد یورو جایزه نقدی اهدا شد.
در بخش بیشتر از 45 دقیقه هم دو جایزه سه هزار یورویی تماشاگران به آیین موزیکال(یورگوس بوستوس) از یونان و کابوس داروین(هوبرت ساپر) از اتریش تعلق گرفت.
امسال هیات داوری فیپرشی شامل آنتی سلکوکاری از فنلاند، مایا ایرینا از اتریش، آنجلیکا کتلهاک از آلمان، ویلیام جابلونیکی از اسلواکی و دموستنس زیفیلینوس از یونان مستند یونانی جهانی زیرزمین(کالیوپی لگاکی) و سه اتاق مالیخولیا(پیرژو هونکاسالو) را به عنوان فیلم های برگزیده خود معرفی کردند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها