گفت و گو با ناهیدرضایی، رئیس هیات مدیره انجمن مستندسازان

 مرجان ریاحی 
ناهید رضایی در آخرین مجمع عمومی انجمن مستندسازان ایران به عنوان رِئیس هیات مدیره انتخاب شد؛هیات مدیره ای که رئیس و اعضایش در سال های اخیر مدام تغییر می کنند .آغاز فعالیت او بهانه ای شد تا درباره مسائلی مثل همین تغییرات تدریجی ،رابطه انجمن با نهادهای دولتی و برنامه های آتی آن توضیح بدهد.
 
     

مدتی است از انتخاب شما به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن مستندسازان می گذرد.اما تعدادزیادی ازاعضاازاین موضوع بی خبرند.آیادراین زمینه اطلاع رسانی نشده؟        

 درانتخابات،پنج نفربه عنوان اعضای اصلی و دو نفرعضو علی البدل انتخاب می شوند،که این افراد طی جلسه ای سمت های هرکس را مشخص می کنند.البته ما به محض این که مسئولیت ها مشخص شد و توافق های اولیه صورت گرفت،برای تمام اعضا حتی کسانی که سالها حق عضویت نپرداخته بودند وعضو انجمن محسوب نمی شدند فرمی پست کردیم و درآن اطلاعات لازم وکافی را به اعضا دادیم .حالا شاید با دقت فرم را مطالعه نکرده اند و یا به دست شان نرسیده است.

 حضوراعضادرمجمع عمومی برای انتخابات چطور بود؟

 مجمع عمومی به حد نصاب رسید، اما باعدم حضور دو یاسه نفر،ممکن بود انجام نشود.

 اعضای فعلی شوراچه کسانی هستندوچه سمتی دارند؟

 درانجمن سمت چندان مهم نیست،چون هرکس هرکاری ازدستش برآید انجام می دهد.من رئیس هیات مدیره هستم،خانم نادره ترکمانی خزانه دار، پژمان مظاهری پوردبیر انجمن، غلامرضاکتال نایب رئیس، دلارام کارخیران سخنگو، منوچهرمشیری بازرس ورایموند هواکیمیان ورحیم مرتضی ونداعضای علی البدل هستند.

 تغییرات سال های اخیرهیات مدیره به چه دلیل است؟

 من هم زیاد نمی دانم،چون حدود دوسال رابطه ام باانجمن قطع بود. درمجمع عمومی هم اصلا بااین نیت نیامده بودم که کاندیدا بشوم. ولی به خاطرشرایطی که پیش آمد، یک تصمیم آنی گرفتم چون یک گروه جوان باهم دسته جمعی کاندیداشده بودند که آن هارامی شناختم وفکرکردم شاید بشود فضای تازه ای به وجودآورد.من در اولین دوره انجمن در هیات مدیره در کنار کسانی که جزو موسسان انجمن بودند، حضور داشتم و خیلی چیزها از آن ها یاد گرفتم واصلا این طور نیست که گروه جدید بخواهند کار عجیب وغریبی انجام دهند .فقط مافکرمی کنیم در این سالها مقدارزیادی فکرهای خوب و مسائل تئوریک درانجمن مطرح شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.شاید تمایل اعضا به گروه جوان تر به این دلیل است که به موازنه ای در فکر و اجرابرسیم. به هرحال نمی خواهیم خیلی دور از ذهنیت قبلی ها عمل کنیم.دراین سال ها با این که موج فیلمسازی مستند روز به روز بیش ترمی شود،اماهمان مسایل و مشکلات قبلی هنوز وجود دارد.ما می خواهیم بیش تر به اجرا فکرکنیم و با برنامه های کوتاه مدت ومشخص پیش برویم.حرف هاو ایده های خوب زیادی وجود داشته که رهاشده و مایلیم آن ها را دنبال و درحد توانمان اجراکنیم.به این سوال که چرارئیس هیات مدیره انجمن درچندسال اخیرمرتب تغییرمی کند،یک جواب ساده می توانم بدهم:مافیلمساز هستیم واگر بخواهیم مشغول تهیه  یک فیلم شویم نمی توانیم به کارهای انجمن رسیدگی کنیم.

البته این را هم نباید نادیده گرفت که برخی ازرئیس های قبلی صرفا برای ساخت فیلم انجمن راترک نکرده بودند.

هرکس شخصیت و نظرهای خاص خودش را دارد .من هم درهیات مدیره اول و هم درهیات مدیره سوم بوده ام ودلیل استعفایم به خاطر گرفتاری های شخصی بود.ایده آل انجمن این است که به یک موقعیت مطلوب مالی برسد و اساسا گردانندگان انجمن عضو آن نباشند، بلکه کارمندانی باشندکه با رهنمودهای اعضای با سابقه انجمن را اداره کنند. وقتی تمام کارهای اجرایی که وقت و انر‍‍‍‍ژی زیادی می طلبد.بر عهده فیلم سازان قرارمی گیرد و تنها منبع درآمد هم حق عضویت اعضا است و پنج عضو هیات مدیره هم فیلم ساز هستند،مگر آن ها چه قدر زمان و انرژی دارند که به کارهای انجمن که حداقل صد عضو فعال دارد رسیدگی کنند؟دلیل این که کسانی که قبلا درهیات مدیره حضور داشتند در حال حاضر نمی خواهند مسئولیت قبول کنند، این نیست که با انجمن مشکل دارند یا علاقه شان به انجمن کم تر شده. آقای مختاری به خاطر انرژی وزمانی که صرف انجمن می کردند نمی توانستند به فیلم سازی برسند یا من نمی توانم از آقای شیردل توقع داشته باشم فعالیت های اجتماعی و شخصی شان را کنار بگذارند و این جا پشت میز بنشینند و کاراداری انجام دهند .اصلا حیف است که چنین فیلم سازانی در گیر کار اجرایی شوند.

رابطه انجمن با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چه گونه است؟

سیاست آقای آفریده به رغم تمام انتقادها موثر و مثبت است.سالی که ایشان به انجمن سینمای جوان آمد و موج ساخت فیلم کوتاه را راه اندازی کرد، توانست بابرداشتن بوروکراسی، سرمایه ای را که ممکن بود به خزانه دولت برگردد در جهت ساخت فیلم مستند و کوتاه صرف کند که البته به همین دلیل به شدت تحت فشار قرار گرفت .آقای آفریده در ایجاد رابطه شخصی با افراد بسیار موفق است و می تواند با عده ای از فیلمسازان رابطه خوبی برقرارکند و امکانات دراختیارشان قراردهد،امااشکال این نوع مدیریت این است که اگر آقای آفریده به هردلیلی ازمرکز گسترش برود، همه چیزبرمی گردد به حالت اول. فکرمی کنم ایشان به وظیفه اصلی خود که همان ضابطه مندکردن روابط است کم توجهی کرده است.درسال 81 دفترچه سیاست های سینمای مستند توسط وزارت ارشاد منتشر شد.چهارماه بعد انجمن مستندسازان ازمرکزگسترش خواست که درمورد این دفترچه مذاکره هایی صورت بگیرد تاضوابط مشخص شود. اماجواب این بود که چون دفترچه درنیمه دوم سال منتشرشده، برایش بودجه ای درنظرگرفته نشده و الان حدود دوسال واندی از آن ماجرا می گذرد و ما هنوز یک آیین نامه اجرایی راجع به این دفترچه نداریم. وجود یک آیین نامه اجرایی این حسن را دارد که هم فیلمسازی که آقای آفریده رامی شناسد و هم فیلمسازی که ایشان رانمی شناسد می توانند به طوریکسان ازمزایا استفاده کنند و این مساله که کسی ایشان را در راهرو ببیند یا نه اهمیتی ندارد.سال گذشته بودجه قابل توجهی ازستادمبارزه با موادمخدر جذب شد که نتیجه اش تولید تعداد زیادی فیلم با موضوع اعتیاد بود،طوری که درمیان فیلم های شرکت کننده درجشن خانه سینما تعداد زیادی فیلم با این موضوع شرکت کرده بودند.اما برای هزینه کردن این بودجه ها با هیچ کس مشورت نشد.باتمام ارادتی که به آقای آفریده دارم، متاسفانه باید بگویم کارهای ایشان روی هیچ ضابطه مشخص و مدونی نیست که همه بتوانند به طور یکسان از آن استفاده کنند.دراین چندسال تعدادزیادی ازدوستان مستندساز با مراجعه به مرکز گسترش طرح و ایده بردند و به مفاد دفترچه استناد کردند، اما همیشه جواب این بوده که بودجه نداریم. درصورتی که همزمان افراد دیگری توانستند بابودجه مرکزگسترش فیلم های خود را بسازند.

ظاهراباانتخاب هیات مدیره جدیدانجمن قراراست فعالیت های جدیدی ازجمله نمایش فیلم ومروربرسینمای مستندایران انجام شود.درمورداین فعالیت هاتوضیح دهید.

یکی ازکارهایی که انجمن مستندسازان دردوره اول باموفقیت انجام داد، برگزاری هفته سینمای مستند ایران درخارج ازکشوربود که این هفته فیلم درجشنواره سینمادورئل پاریس برگزارشدو به خاطراستقبال خوبی که ازآن به عمل آمد،درشهرهای دیگر فرانسه و چندکشور دیگر تکرار شد. در آن زمان برای نخستین بارسینمای مستند ایران با این وسعت در خارج ازکشور مطرح شد. این بار ما می خواهیم آثاری را که درسینمای مستند ایران تاثیرگذاربوده اند، ازابتدا تا امروز مرورکنیم.انتخاب این فیلم هاحتم اتوسط یک هیات انتخاب که به زودی اسامی آن ها اعلام خواهد شد انجام می شود و سعی می کنیم در دی ماه این هفته فیلم را راه اندازی کنیم.امیدواریم بتوانیم ازحمایت های وزارت ارشاد و دیگر ارگان های دولتی دراین راه استفاده کنیم.ازدیگربرنامه های انجمن نمایش تخصصی فیلم های مستند برای مخاطب خاص همراه با جلسه نقد و بررسی درخانه هنرمندان است؛مستندهایی که برای دانشجویان وعلاقه مندان جذابیت بیش تری دارند. 

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها