فراخوان جشنواره فیلم کوتاه 7 دقیقه ، 7 اقلیم

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه 7 دقیقه ، 7 اقلیم

انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان متولی اصلی آموزش و تولید فیلم کوتاه در کشور، درنظر دارد به منظور ثبت بخش مهمی از آداب و سنن ملی و فرهنگی ایران، با همکاری مرکز توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال، پویشی فراگیر و سینمایی باهدف به تصویر کشیدن ظرفیت‌ها، آیین‌ها، و آداب معطوف به سرور و نشاط، در مراسم و سنن اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایرانی راه‌اندازی نماید.
آخرین خبرها