هم‌خونی مستندساز و سوژه؛ نگاهی به دو مستند

هم‌خونی مستندساز و سوژه؛ نگاهی به دو مستند

در جشنواره‌ اخیر فیلم کوتاه تهران در میان خیل فیلم‌های کوچک و بزرگی که به نمایش درآمد و من نیز تعدادی‌شان را دیدم، دو مستند بی‌بی تولدت مبارک و کایه را به نظرم می‌توان از جهتی در کنار هم قرار داد و با ذکر ویژگی‌ها و مقایسه‌ آن دو به توصیف گونه‌ای از مستندسازی رسید که من مسامحتاً اسم‌اش را می‌گذارم: مستندسازی فامیلی.
آرشیو
آخرین خبرها