لادن صحرایی از جوایز «لس آنجلس» جایزه گرفت

لادن صحرایی از سومین دوره جوایز ماهیانه «لس آنجلس» آمریکا جایزه گرفت. 
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جایزه که به صورت ماهیانه برگزیدگانش را معرفی می‌کند؛ در ماه می به یک مستندساز ایرانی جایزه داد.
مستند بلند پسر ناشنوای دانهام ساخته لادن صحرایی جایزه بهترین مستند بلند ماه می را دریافت کرد.
در خلاصه داستان این مستند آمده: ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ و ﻣﺎرﮔﺮت ﻓﯽ در ﺳﺎل ۱۹۲۵ از اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺮز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ۲۰ ﻣﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮز ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﺠﻤﺸﺎن از اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها